ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ECML/CELV)

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) ,  πραγματοποιεί σειρά  σχετικών διαδικτυακών σεμιναρίων με σκοπό την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με τη γλωσσική εκπαίδευση στα κράτη-μέλη του.

Το παρόν μήνυμα της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το 3ο στη σειρά διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2023, 4-5 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Στο εν λόγω σεμινάριο θα τονιστεί o σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή της Σύστασης, τι προβλέπει για την εισαγωγική και την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών των γλωσσικών μαθημάτων, κ.λπ.

Το τελευταίο (4ο) σχετικό σεμινάριο θα ασχοληθεί με τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών φορέων για την εφαρμογή της Σύστασης.


Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν άμεσα, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx


Τα δύο πρώτα σεμινάρια είναι επίσης διαθέσιμα μέσω του ιδίου συνδέσμου και της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.


Το τελευταίο (4ο) σχετικό σεμινάριο, που θα ακολουθήσει, θα ασχοληθεί με τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών φορέων στην εφαρμογή της Σύστασης.

Οι αποδέκτες του παρόντος μηνύματος παρακαλούνται όπως ενημερώσουν όλους τους τυχόν ενδιαφερόμενους για το εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο της 29ης.3.2023.