ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Έγκριση απασχόλησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 77226/8-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΚ946ΨΖ2Ν-Ω96) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων ως διδασκόντων στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 22.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΕ PDF