ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 407/80

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου έχει ολοκληρωθεί κατόπιν της απόφασης της 5ης τακτικής συνεδρίασης του ακ. έτους 2021- 2022 της προσωρινής συνέλευσης του τμήματος.  Κατόπιν των ανωτέρω ανακοινώνεται το αποτέλεσμα των τεσσάρων (4) επιλεγμένων διδασκόντων για τα τέσσερα (4) αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως ακολούθως: ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ PDF