Menu

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ


Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, έχει ως αποστολή να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, την έρευνα, τη διδασκαλία και την ανώτατη εκπαίδευση και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την την ανάδειξη νέων ερευνητών και την προαγωγή της πνευματικής, κοινωνικής και ψυχικής ανάπτυξης των φοιτητών/τριών του. Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής, απαιτείται να σύστημα αρχών, αξιών, κατευθυντηρίων γραμμών και προτύπων για τη δράση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που εκφράζεται μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και εργαζόμενους στο ΕΚΠΑ και για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο ΕΚΠΑ υπό την ευθύνη των μελών ΔΕΠ και του υπολοίπου επιστημονικού προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες του και συντάχθηκε από την αρμόδια διεπιστημονική Επιτροπή Σύνταξης κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με τους Συλλόγους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου λειτουργεί στη βάση των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ευπρέπειας, εντιμότητας, συνέπειας και αλληλοσεβασμού. Τόσο το ακαδημαϊκό προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)  όσο και οι φοιτητές/τριες μεριμνούν για τη διαρκή τήρηση των αρχών αυτών καθώς και την εν γένει επίδειξη ακαδημαϊκού ήθους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  • Η Κοινότητα του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου θεωρεί ύψιστη προτεραιότητά της την εξασφάλιση και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εκπαίδευσης, έρευνας και εργασίας για τους/τις διδάσκοντες/σκουσες, τους/τις φοιτητές/τριες και το διοικητικό προσωπικό, μη ανεχόμενη οποιαδήποτε μορφή βίας, διακριτικής μεταχείρισης, άμεσης ή έμμεσης παραβιαστικής συμπεριφοράς ή παρενόχλησης.
  • Στο παραπάνω πλαίσιο απαγορεύεται η άσκηση κάθε μορφής λεκτικής ή φυσικής βίας ή απειλή τέτοιων πράξεων μεταξύ των Μελών της Κοινότητας του Τμήματος, ή υποκινούμενη από Μέλη του Τμήματος.
  • Απαγορεύεται κάθε μορφή ανεπιθύμητης προφορικής, μη προφορικής ή φυσικής συμπεριφοράς παρενόχλησης με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, καθώς και πράξεις εκφοβισμού που συμβάλλουν στη δημιουργία εχθρικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
  • Απαγορεύεται κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης και κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των Μελών της Κοινότητας του Τμήματος, για λόγους σχετικούς με το φύλο, την καταγωγή, την εξωτερική εμφάνιση, τη σεξουαλική κλίση, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την κατάσταση υγείας ενός προσώπου. Ειδικά το Π.Π.Σ. Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυματικές πολιτικές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γραφείου Θεμάτων Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ ΕΚΠΑ) και δεν προχωρά σε οποιουδήποτε είδους πρακτικές διακρίσεων με βάση το φύλο αναγνωρίζοντας την ανάγκη να αντανακλώνται οι  πολιτικές έμφυλης ισοτιμίας και προαγωγής της διαπολιτισμικότητας στην κοινότητα των φοιτητών, των διδασκόντων και των συνεργατών του.                                                                                                                        
  • Τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου τηρούν τους προβλεπόμενους εκ του νόμου κανονισμούς που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα.

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει και τηρεί τις επόμενες πολιτικές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές αναφέρονται στον ιστοχώρο του ιδρύματος:

Όλες οι παραπάνω πολιτικές οφείλουν να είναι γνωστές σε και να τηρούνται πιστά από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Προγράμματος, η οποία συμπεριλαμβάνει φοιτητές, διδάσκοντες και συνεργάτες υποστήριξης.

  • Σε οποιαδήποτε σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των λοιπών διατάξεων και εγγράφων του Προγράμματος χρησιμοποιείται το αρσενικό γραμματικό γένος, νοείται ως αναφερόμενο σε όλα τα φύλα.
  • Σε οποιαδήποτε σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των λοιπών διατάξεων και εγγράφων του Προγράμματος προβλέπονται διαφοροποιήσεις για ημεδαπούς και αλλοδαπούς υποψήφιους συμμετέχοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες συνεκτικού γλωσσικού πλαισίου εργασίας του Προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν διακρίσεις.