ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδικός Θέσης: APP21957


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής


Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Θεματική περιοχή: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ


Γνωστικό αντικείμενο: Ψηφιακές, Αλληλεπιδραστικές Τέχνες και Εικαστικές Εγκαταστάσεις


Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την πρακτική - τεχνική και συνθετική - διάσταση της δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων, υπό μορφή πλαστικών συνθέσεων και εγκαταστάσεων, με χρήση ψηφιακών μέ- σων και τεχνολογιών αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα βασικές συνιστώσες του γνωστικού αντικειμένου είναι τα εξής: πλαστικές τέχνες, εικαστικές εγκαταστάσεις, αλληλεπιδραστικές μορφές τέχνης, εικαστικές εγκαταστάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων. Το τεχνολογικό υπόβαθρο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τις εξής ψηφιακές τεχνολογίες: διάχυτος υπολογισμός (ubiquitous computing), φυσικός υπολογισμός (physical computing), κινητή υπολογιστική (mobile computing) και γεωεντοπισμός. Παράλληλα το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εφαρμογή των ανωτέρω τεχνολογιών στο πλαίσιο των εξής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων:

 • πλαστική σύνθεση,
 • ενσωμάτωση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε αλληλεπιδραστικά εικαστικά περιβάλλοντα και κατασκευές - σύνθεση, προγραμματισμός, υλοποίηση (σε επίπεδο υλικού και λογισμικού) και παραγωγή αισθητικά άρτιων αλληλεπιδραστικών καλλιτεχνικών έργων και εγκαταστάσεων,
 • δημιουργία υλικών εικαστικών κατασκευών που ενσωματώνουν ψηφιακά ή/και αναλογικά τεχνολογικά στοιχεία και υποστηρίζουν αλληλεπίδραση με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 05/08/2021 ώρα: 23:59


Προυποθέσεις:

 • Κατάθεση διδακτορικής διατριβής
 • Επιθυμητή η κατάθεση ατομικού φακέλου δουλειάς ή δείγματος καλλιτεχνικού έργου

Αναγκαία δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) προσόντα εκλογής.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΕΚ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 • Τηλ:  2228099523 - 2228099634 
 • E-mail:    secr@dcarts.uoa.gr

Για εξυπηρέτηση αιτημάτων, η Γραμματεία θα εξυπηρετεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 10:00 έως 12:00 το μεσημέρι. Πληροφορίες: Σοφία Μπουραντά