ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο,
προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην
ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω) ολοκληρωμένο τον φάκελο
της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση τους, καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση.


Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή
δικαιολογητικά. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2022 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 16 Σεπτεμβρίου έως την 26 Σεπτεμβρίου 2022*, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα
υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2022»


* Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην
ταχυδρομική υπηρεσία. Μη υποβολή αίτησης συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη του υποψηφίου.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2022 (ΨΛΝΜ46ΜΤΛΗ-ΤΚΙ) ΣΕ pdf