ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η προθεσμία εγγραφής των ανωτέρω ορίζεται, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα
12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Η εγγραφή θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007
Υ.Α. (272 Β’).

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία του
τμήματος, στη διεύθυνση:

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Ψαχνά Ευβοίας, 34400
(τηλ. 22280 99523) μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.